Print this page

O Nama

Cilj Dubrovačkog demokratskog sabora je da svojim djelovanjem, u sklopu višestranačkog sistema, potiče i razvija sve posebnosti i bogatstvo Dubrovnika i okolice kao regionalnog entiteta oblikovanog na osebujnom etničkom, gospodarskom, kulturnom bogatstvu i posebnosti u okviru RH.
U realizaciji ovih načela Stranka će se uvijek zalagati, isključivo demokratskim, nenasilnim putem uz dijalog i puno poštivanje drugih uvjerenja, za ostvarenje svojih ciljeva.


Rješenjem Ministarstva uprave Republike Hrvatske KLASA: UP/I-006-01/12-01/41, URBROJ: 515-03-02-01/4-12-2 od 07. prosinca 2012. godine odobren je upis političke strane pod nazivom
Dubrovački demokratski
sabor u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske. Stranku zastupa i predstavlja Pero Vićan, predsjednik.


MB: 2952556 ; OIB: 69505550242
ŽIRO RAČUN: 2407000-1100381832 ; IBAN (OTP banka): HR59 2407 0001 1003 8183 2